Vår Miljöpolicy

centralbyggarna

Vår Miljöpolicy

Allt fler arbetar med miljötänkande inom verksamheten och miljön man arbetar i.
Det gäller även oss på Centralbyggarna.

Många av våra uppdragsgivare kräver en miljöpolicy som motsvarar deras krav. Vår målsättning är alltid att i möjligaste mån tillgodose kundens önskemål även här. Vi arbetar ständigt med att ta fram bra produkter och material för att hålla oss ajour med utvecklingen på marknaden.

Hela verksamheten inom företaget skall belysas och ambitionen skall vara att ständigt minska företagets miljöpåverkan på lång och kort sikt, samt öka de anställdas trivsel och säkerhet i arbetet. Centralbyggarna har i dag ett väl fungerande system för kvalitetssäkring med dokumenterad egenkontroll.

Centralbyggarna skall bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiva tjänster med minsta miljöpåverkan internt och externt.  Centralbyggarna strävar efter att minska användningen av jordens ändliga resurser och minimera negativ miljöpåverkan. Vår största miljöpåverkan sker genom utsläpp till luft från servicebilar.

Vår vägvisare / policy

  • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att vi hela tiden ska bli bättre och nå våra mål.
  • Vi följer lagar och våra kunders krav.
  • Kompetensutveckling inom samtliga områden nedan är en viktig del för att lyckas.

Miljö innebär för oss

  • I allt vi gör strävar vi efter så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och undviker föroreningar.
  • Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar, samt välja material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
  • Vi prioriterar bra miljöval vid transporter och genomför dessa planerat och effektivt.
  • Vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsortering.